Objectius i finalitats

OBJECTIUS

Els seus àmbits privilegiats :

Són essencialment les cultures, les civilitzacions i les llengües dels espais transfronterers, llengües del veí, algunes minoritzades. Quins són els marcadors i quina és la estructuració de les identitats, quines són les evolucions i les dinàmiques, les polítiques lingüístiques ? Dins aquest enfocament diversificat i global, ens interessem també a la història, a les institucions, a les societats i a les seves evolucions, a les seves mutacions, passades o actuals amb, en particular, l’estudi de les normes institucionals i socials que les estructuren, que les constrenyen o que generen interès segons el cas i segons les èpoques. L’espai català és privilegiada.

Quines són les evolucions i les influències recíproques dins els espais que posseeixen a la vegada elements comuns i situacions diferenciades, que siguin estats, de la diversitat social o de les comunitats autòctones o immigrades?

RECERC s’interessa a la frontera, de la frontera dins la societat, del pas, que sigui de les identitats en contacte, dels canvis socials, de les relacions transfrontereres.

FINALITATS :

RECERC és una revista electrònica transdisciplinària, oberta als àmbits i als enfocaments diversos i al debat científic, dins totes les llengües. Vol posar en contacte investigadors, enfocaments i àrees. És afiliada a l’Institut d’Estudis Catalans. La seva difusió és internacional.

OBJECTIVES (English)